Zwroty i reklamacje


Opis procedury reklamacyjnej i zwrotu towaru:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem maciej.suchy@duledo.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, i jej rodzaj oraz numer (numer paragonu lub faktury)
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego (wymiana , zwrot pieniędzy , naprawa lub udzielenie rabatu)
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację- opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności za przedmiot po otrzymaniu go z powrotem w stanie nienaruszonym . Opłata za dostawę przedmiotu do kupującego nie zostanie zwrócona . Koszt zwrotu zakupionego przedmiotu do Duledo pokrywa kupujący . Forma zwrotu przedmiotu do Duledo jest dowolna polecamy jednak przesyłkę rejestrowaną lub zwrot osobisty . Również opłata za dostarczenie zwracanego przedmiotu do Duledo nie będzie zwracana . Przedmiot powinien zostać zabezpieczony w należyty sposób przed zwrotem do Duledo i być w stanie nieużywanym i nieuszkodzonym . W przypadku zwrotu przedmiotu używanego , zabrudzonego lub uszkodzonego w inny sposób pieniądze nie zostaną zwrócone lub kwota zwrotu zostanie pomniejszona o procentową utratę wartości przedmiotu.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym Duledo , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: maciej.suchy@duledo.pl , możliwe jest też odstąpienie od umowy w piśmie skierowanym na adres Duledo. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Duledo Sp. z o.o. , 95-070 Aleksandrów Łódzki , ul. Piotrkowska 6c.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów oraz ich ilość ], numer zamówienia ze sklepu Duledo [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Termin rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji :

Reklamacja lub zwrot zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wniosku oraz przedmiotu którego dotyczy . Odpowiedź zostanie wysłana w formie elektronicznej na podany adres . W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiedź zostanie wysłana w formie pisemnej jako list polecony lub dokumenty zwrotne na adres kupującego.